top of page

Konsulenter- bedriftens personlige trener!

Forfatter: Stine Mogen Haugstad


Bedrifters evne til å oppnå langsiktig lønnsom drift, avhenger av og stadig utvikle optimale løsninger som effektiviserer driften og reduserer kostander. I møte med ny teknologi, nye konkurrenter og mer komplekse markeder er en avhengig av å kunne omstille seg, samt finne gode løsninger som bidrar til mer optimal drift av selskapet. Dette er bedriften gjerne fullt klar over- problemet er imidlertid hva bedriften skal gjøre, og hvordan den best mulig skal kunne optimalisere driften. Det er nettopp her konsulenter kan være til stor hjelp! 


Så først og fremst, hva gjør egentlig en konsulent?  

Konsulenter støtter bedrifter til å bli bedre gjennom å gjøre ting smartere og mer effektivt. Hver bedrift sitter på svært mye kompetanse, så konsulentenes rolle blir å få den kompetansen opp og frem. Bidraget kan eksempelvis være et metodeverk for å strukturere problemstilling og bringe ekspertise innenfor flere felt. Konsulenter kan videre bidra med å innhente og strukturere data på en god måte, som gjør det anvendelig for analysearbeid- og derav bidra med optimalisering av driften. 


Konsulenter er et eksternt bidrag til bedriften og kan dermed bidra med nye, friske øyne og potensielt se andre løsninger. Gjennom objektivt synspunkt evner konsulenter å identifisere løsninger på problemer som kan ha vært forhindret som følge av f. eks bedriftskulturen eller intern motstand mot endring. Konsulentene kan derfor motvirke snevert syn som kan oppstå internt i bedriften når nye løsninger eller forbedringer skal oppnås. Videre bidrar konsulenter med blant annet idéutvikling og workshops, samt sikrer fremgang i prosesser og at alle interessenter får sine meninger hørt. Konsulenter bidrar også med oppfølging etter endt prosjekt, og med det sørger for at de løsningene som er implementert bidrar til bedriftens målsetning. 


Den innsikten en konsulent kan bidra med er svært nyttig for bedrifter som står ovenfor ulike problemstillinger. Konsulenter kan sies å opptre som en personlig trener for bedriften ved å komme med løsninger for hva bedriften skal gjøre, og hvordan den skal kunne gjennomføre dem for å optimalisere driften. 

Comments


bottom of page